26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA

HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6622                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 4 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015