26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE

GÜRCİSTAN ENERJİ BAKANLIĞI ARASINDA TÜRKİYE-GÜRCİSTAN

ELEKTRİK ENTERKONNEKSİYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ

HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6612                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 29 Temmuz 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015