25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; üçüncü yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlamak ve proje sınavında başarılı olmak kaydıyla en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan ve proje sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Proje sınavının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Proje savunma sınavı

MADDE 36 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje savunma sınavı tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarı notu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Proje savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2012

28184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/4/2014

28974