25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN RÜZGAR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN

MERKEZİNE BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, rüzgar enerjisi santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine bağlanmalarına ve bağlantı şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, rüzgar enerjisi santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine bağlanmaları, lisans sahibinin bağlantı için yerine getirmesi gereken yükümlülükler, merkezde üretilecek rüzgar gücü tahminlerinden yararlanma usulleri ile tahminlerden yararlanma için fiyatlandırmada uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, 10/B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını (ETKB),

b) Bağlantı Belgesi: RES sahibi tüzel kişinin RİTM’e bağlanma işlemlerini tamamladığını gösteren ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,

c) Bilgi Formu: RİTM’e bağlantı başvurusu sırasında RES sahibi tüzel kişi tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğe verilen, santrale ilişkin bilgileri içeren bilgi formunu,

ç) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü (YEGM),

d) Hizmet Bedeli: Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezinde üretilen rüzgar gücü tahminlerinden yararlanmak isteyen RES sahibi tüzel kişinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne ödeyeceği bedeli,

e) Rüzgar Enerjisi Santrali (RES): Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi ile yardımcı tesislerini,

f) Rüzgar Gücü Çözümleyicisi (RGÇ): Rüzgar enerjisi santrallerinin anlık elektriksel büyüklüklerini ölçebilen cihazı,

g) RİTM: Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezini,

ğ) Scada: Yönetsel kontrol ve veri edinimi sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

RİTM’e bağlanma zorunluluğu olan RES’ler

MADDE 5 – (1) 10 MW ve üzeri üretim lisanslı bütün RES’lerin RİTM’e bağlanması zorunludur.

(2) 10 MW altı üretim lisanslı tesislerin RİTM’e bağlanması zorunlu değildir. Talep etmeleri halinde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında RİTM’e bağlantıları yapılır.

Bağlantı başvurusunun yapılması

MADDE 6 – (1) RES sahibi tüzel kişi, santralinin geçici kabulünün yapılabilmesi için Bakanlığa başvuruda bulunmadan önce RİTM’e bağlantı işlemlerini tamamlar. RİTM’e bağlanmayan RES’lerin geçici kabulü yapılmaz.

(2) RİTM’e bağlantı başvurusu geçici kabul başvurusundan en az 30 takvim günü önce yapılır.

(3) RES sahibi tüzel kişi, RİTM’e bağlanmak üzere 8 inci maddede belirtilen alt yapıyı tamamlar ve bağlantı için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Alt yapının bu Yönetmeliğe uygun şekilde tesis edilmesinden başvuru sahibi sorumludur.

(4) Alt yapıyı tamamlayan RES sahibi tüzel kişi başvuru için;

a) EK-1’de örneği verilen bilgi formunu elektronik ortamda hazırlayarak elektronik posta yolu ile veya elden CD ile Genel Müdürlüğe iletir.

b) RGÇ cihazı ile RİTM bağlantısının kurulması için IP adresini Genel Müdürlüğe bildirir.

c) RİTM verilerine uzaktan erişim için paylaşım sağlanmasını uygun bulduğu kullanıcıların elektronik posta adreslerini Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük tarafından paylaşıma yetkilendirilen kullanıcıların her birine özel kullanıcı adı, parola tahsis edilir.

(5) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra en geç takvim günü içerisinde izleme verilerine, 90 takvim günü sonunda tahmin verilerine erişim sağlanır.

(6) Bağlantı süreci tamamlanan RES için Genel Müdürlük tarafından EK-2’de örneği verilen bağlantı belgesi iki nüsha olarak düzenlenir, belgelerin birisi santral sahibine verilir, diğer nüsha Genel Müdürlükte muhafaza edilir.

Kapasite artırımına giden RES’ler

MADDE 7 – (1) RİTM’e bağlandıktan sonra kapasite artırımına giden RES’ler bu konudaki lisans tadili işlemlerini tamamladıktan ve bunu belgelendirdikten sonra Genel Müdürlüğe başvurur. EK-1’deki bilgi formunun, değişiklikleri içerecek şekilde düzenlenerek 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre Genel Müdürlüğe iletilmesi yeterlidir. Bu konuda ilave işlem yapılması gerekmemektedir.

RİTM’e bağlanacak RES’in kuracağı alt yapı

MADDE 8 – (1) RİTM’e bağlanacak RES sahibi tüzel kişi; bağlantı başvurusu öncesinde EK-3’te verilen teknik özelliklere sahip RGǒyi santraline tesis eder.

(2) RİTM’e bağlanacak RES sahibi tüzel kişi; bağlantı başvurusu öncesinde scada sistemini EK-4’te verilen teknik özelliklere uygun hale getirir.

(3) EK-3 ve EK-4’te verilen teknik özellikler Genel Müdürlüğün resmî internet sitesinde yayımlanır.

(4) Genel Müdürlüğün kurulacak alt yapının teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılan değişiklikler ve güncellemeler Genel Müdürlüğün resmî internet sitesinde duyurulur.

(5) Alt yapının kurulması ile ilgili bütün harcamalar RES sahibi tüzel kişi tarafından karşılanır.

Veri paylaşımı

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlüğün uygun bulacağı kamu kurum ve kuruluşları Genel Müdürlük ile yapılacak karşılıklı EK-5’te örneği verilen protokol ile RİTM izleme ve tahmin verilerine erişim sağlayabilirler. Erişim ile ilgili hususlar protokol içeriğinde hükme bağlanır.

(2) RİTM’e bağlanacak RES sahibi tüzel kişi, sadece kendi izleme ve tahmin verilerine erişim sağlayabilir.

(3) RES sahibi tüzel kişi, kendi santralinin izleme verilerine ücretsiz erişim sağlayabilir. Santralinin 48 saatlik tahmin verilerine erişim sağlamak isterse 10 uncu maddede belirtilen hizmet bedelini Genel Müdürlüğe öder.

(4) İzleme verileri anlık olarak verilir.

(5) Kısa süreli tahmin verileri günlük olarak sonraki 48 saati gösterecek şekilde Türkiye saati ile 10.00’da verilir. Çok kısa süreli tahmin verileri her saat başında yenilenerek verilir.

(6) RİTM’de üretilen izleme ve tahmin verilerinin RES sahibi tüzel kişi tarafından kullanılması zorunlu değildir. Tahmin verileri RES sahibi tüzel kişinin elektrik üretim tahminlerini gerçekleşecek üretime yakın yapabilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Tahminlerden yararlanma için fiyatlandırmada uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 10 – (1) Hizmet bedeli; bağlanma işlemleri tamamlanarak, bağlantı belgesi düzenlenmesinden itibaren 15 takvim günü içerisinde genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı saymanlık hizmetini yürüten muhasebe birimi hesabına yıllık ve peşin olarak ödenir. Hizmet bedeli hiçbir koşulda geri ödenmez.

(2) O yıla ait yıllık hizmet bedeli, Ocak ayı başından Aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. Yıl içinde yapılan bağlanma başvurularında o yıla ait ilk hizmet bedeli, bağlanma işlemlerinin tamamlandığı aya göre hesaplanır.

(3) Yıllık hizmet bedeli 2015 yılı için 1200 TL olarak belirlenmiştir.

(4) Bir sonraki yıl için geçerli olacak hizmet bedeli;  her yılın Ekim ayı içerisinde Ekim ayı Yİ-ÜFE katsayısı ile güncellenerek Genel Müdürlüğün resmî internet sitesinde yayımlanır.

(5) Tahminlere erişim, bağlanma işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 90 takvim gününün sonunda sağlanır. RES sahibi tüzel kişi tahminlere erişim sağlamasından sonraki ilk üç aylık hizmet bedelinden muaf tutulur. Hizmet bedeli muafiyeti sadece RİTM’e ilk bağlantı için geçerlidir. RES sahibi tüzel kişi tahmin erişimini sonlandırdıktan bir süre sonra tekrar tahminlere erişim talebinde bulunduğunda muafiyet uygulanmaz.

(6) RES sahibi tüzel kişi istediği zaman tahminlere erişimini sonlandırmayı talep edebilir. Bu durumda kendisinden 10 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında ödemiş olduğu hizmet bedelinden başka ödeme talep edilmez ve cezai bir müeyyide uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, RES’ten alınan her türlü verinin, bilginin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, başka bir amaç için kullanılmaması ve bu verilerin tüzel kişi veya gerçek kişilerle paylaşılmamasından sorumludur.

(2) 9 uncu madde kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları da her türlü verinin, bilginin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, başka amaçlarla kullanılmaması ve bu verilerin tüzel kişi veya gerçek kişilerle paylaşılmamasından sorumludurlar. 9 uncu madde kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuya ilişkin yükümlülükleri 9 uncu madde içeriğinde belirtilen protokol ile hükme bağlanır.

(3) Genel Müdürlük, RİTM kapsamındaki çalışmalarını tüzel veya gerçek kişilere açık toplantılarda sunarken veya yayınlarken, RES sahibi tüzel kişinin bilgi gizliliği ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde alınacak tedbirler

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikteki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Bakanlık bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

RİTM’in kurulmasından önce işletmeye alınan RES’ler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeye alınan ve 5 inci madde kapsamındaki RES’ler, 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre RİTM’e bağlanma işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız