25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA
DİPLOMATİK MİSYON VE KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİNİN AİLE

ÜYELERİNİN KAZANÇ GETİRİCİ İŞLERDE ÇALIŞMALARINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6601                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 – (1) 21 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/2/2015