25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sinop Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sinop Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

ç) Müdürlük birimleri: Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri,

d) Program koordinatörü: Merkez bünyesinde oluşturulacak program koordinatörlerini,

e) Program rehberi: Merkez bünyesinde oluşturulacak program rehberini,

f) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

g) Türk Ulusal Ajansı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

ğ) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program ve projeleri Üniversite adına yürütmek,

b) Uluslararası ortak eğitim programları ve projelerin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak,

c) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde kaliteli projeler üretmek ve öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak,

ç) Kültür, bilim ve eğitim alanlarında Üniversite ile diğer ülkelerdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında işbirliğini geliştirmek suretiyle farklı ülke halklarının yaşam şekilleri ve kültürlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak,

d) Ortak menfaatler çerçevesinde etkinlikler yürütmek ve Yükseköğretim Kurulundan onay alınmak suretiyle ikili değişim ve işbirliği protokolleri imzalamak,

e) Ortak bilimsel toplantılar düzenlenmesini ve bu amaçla belli zamanlarda bilim adamı değişimini koordine etmek,

f) Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı değişimini teşvik etmek,

g) Diplomalar ve eğitim çalışmalarının karşılıklı tanınması konusunda çalışmalar yapmak,

ğ) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel meslekî eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliklerinin artırılmasını sağlamak,

h) Üniversite öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları hakkında bilgilendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,

ı) Kapsamdaki Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak,

i) Yaşam boyu öğrenme ve gençlik gibi uluslararası programlar kapsamında öğrenci, personel ve gençlik projelerinde yer alacak yararlanıcılar için Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları düzenlemek,

j) Yaşam boyu öğrenme ve gençlik gibi uluslararası programlar kapsamında gerçekleştirilecek projelerin yararlanıcıları için başvuru duyurularını, yabancı dil ve mülakat sınavlarını ve yararlanıcıların seçimini yapmak,

k) Yurtdışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu sağlamak,

l) Yabancı üniversiteler ile yapılan irtibat seminerlerine ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının düzenlediği toplantılara katılmak,

m) Üniversite adına bazı meslek dallarına ilişkin özel projeler geliştirmek,

n) İl genelinde resmî ve özel kurum ve kuruluşları eğitim programları ve projeler hakkında bilgilendirmek,

o) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve projeleri kapsamında yeni programların tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek,

ö) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yurtdışındaki üniversite ve kuruluşlar ile Üniversite arasında gerekli yazışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

p) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin gezi programlarını koordine etmek,

r) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversite ve kuruluşların heyetlerinin Üniversiteye düzenledikleri gezi programlarını koordine etmek,

s) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması hususlarını düzenlemek,

ş) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, bu kişilerden rapor istemek ve bunları değerlendirmek,

t) Türk Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Müdür yardımcısı

c) Yönetim Kurulu

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün önerilerini değerlendirmek,

c) Merkezin eleman ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müdürlük birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri

MADDE 12 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Merkez bünyesinde müdürlük birimleri, program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Müdürlük birimleri ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.