25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MAHMUT KEFEVÎ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sinop Üniversitesi Mahmut Kefevî İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sinop Üniversitesi Mahmut Kefevî İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sinop Üniversitesi Mahmut Kefevî İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitemiz birimlerinde ve İlahiyat Fakültesindeki mevcut bölümlerin bilimsel araştırma ve projelerine destek sağlamanın yanında bu çalışmaların sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla duyurulmasını sağlamak,

b) İslamî bilimsel çalışmalarda verimliliği artırmak,

c) Teorik olarak verilen dersler için uygulama sahası oluşturmak,

ç) Üniversite ve özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencileri için daha aktif bir öğrenim ortamı hazırlamak,

d) Yapılacak etkinliklerle şehirde kültür hareketliliği oluşmasına katkı sağlamak,

e) Toplum yararına bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek, bilimsel çalışmalarda diğer bilim dalları ile etkileşim sağlamak,

f) Halk ile Üniversite arasındaki bağı güçlendirmek,

g) Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin yurt içinde ve yurt dışında tanınmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslamî bilimler alanında ve özellikle toplum yararına olacak konularda projeler geliştirmek ve araştırmacıların bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek,

b) Yapılan çalışmaların sunumu ile ilgili uygun ortamlar hazırlamak,

c) Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygun konularda dışarıda yapılmış çalışmaların tanıtımına ve sunumuna katkı sağlamak,

ç) Merkezin amacına uygun konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak,

d) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yapılacak faaliyetlerde etkin görevler almalarına ve kendilerini ifade edebilmelerine imkân oluşturmak,

e) Dinî ve kültürel konularda halka yönelik programlar yaparak, toplumun bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermek,

f) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,

g) İlahiyat alanında lisans ve lisansüstü eğitime yönelik araştırmacı yetiştirmek,

ğ) Teknolojik donanımlara sahip araştırma kütüphanesi oluşturmak,

h) Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaca yönelik olarak faaliyet gösteren merkezler ile işbirliği yapmak, ortak faaliyetler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Müdür yardımcıları

c) Yönetim Kurulu

ç) Danışma Kurulu

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri en kıdemlisinden başlamak üzere vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bu husustaki çalışmalarını Rektörlüğe sunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

(3) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları malî destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından belirlenir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.