24 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29277

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ÇEVMER): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölgede çevre, sanayi, yer seçimi konularında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün talepleri doğrultusunda araştırmalar yapmak, çevre konularında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalara ve bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlamak amacı ile çevre sorunlarının çözümü için yöntem ve öneriler geliştirmek, bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içinde ve dışındaki ilgili kuruluşlara aktarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çevre ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası nitelikte araştırma, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

b) Çevre ile ilgili alanlarda araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yurt içinde ve dışında ilgililere duyurmak,

c) a ve b bentlerinde belirtilen konularda hizmet verebilmek için çevre kalitesi ile ilgili ölçümleri (hava, toprak, su ve halk sağlığı) yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, çalıştırmak, akredite etmek ve kalifiye eleman yetiştirmek,

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

d) Kamuoyunda ilgili kesimlere yönelik ve değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimleri için, bilinçlendirici eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,

e) Çevre ile ilgili alanlarda araştırma yapan araştırıcılara hizmet verecek nitelikte bir laboratuvar, kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

f) Çevre kalitesinin iyileştirilmesi için izleme ve denetleme programları hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesimlerden gelecek istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda etüd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ğ) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi konusunda araştırma ve uygulama yapmak,

h) Çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar, pilot tesisler, atölye ve analiz laboratuvarları kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinmek,

ı) Fen bilimleri enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, çevre ile ilgili konularda çalışmalar yapmaya özendirmek ve çalışmalara destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruludur.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından bir yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dâhil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından bir yıllık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak Üniversite içinden veya dışından görevlendirilen en çok dokuz kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek tarihte ve onun başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde kurulu bulunan veya kurulacak olan laboratuvarların işleyiş ve yönetimi, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslarla düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı  Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.