24 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29277

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

Not                          Katsayı

A                                4,00

A-                              3,67

B+                              3,33

B                                3,00

B-                               2,67

C+                              2,33

C                                2,00

C-                               1,67

D+                             1,33

D                                1,00

F                                0,00

NA                             0,00

b) Ortalamaya katılmayan notlar:

1) S: Yeterli.

2) U: Yetersiz.

3) P: Devam ediyor.”

“(2) Öğrenciler, yüksek lisans için C ve doktora için C+ notunun altında aldıkları zorunlu dersleri tekrarlayarak tamamlamak zorundadır. Eğer bu ders sonraki dönemlerde açılmazsa, danışmanın olumlu görüşü alınarak ve  EYK onayı ile başka bir ders alınabilir. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, danışmanın uygun göreceği başka bir dersi de alabilir.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS kredisinden az olmamak üzere, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve/veya seçimlik en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan az olamaz. Öğrenci ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci en geç iki yarı yıl sonunda tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde EADB’ye teslim eder. EADB kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi, EYK kararı ile kesinleşir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ (1) Doktora programı için gerekli kredi ve ders yükleri şunlardır:

a) Doktora programına Yüksek Lisans derecesiyle kabul edilenler için 180 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az 7 ders ve akademik formasyon  ile yeterlik sınavı, seminer çalışması, tez çalışması ve 3 üncü yarı yıldan sonra her yarı yıl alınacak uzmanlık alan derslerinden oluşur.

b) Doktora programına Lisans derecesiyle kabul edilenler için  180 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçmeli, en az 14 ders ve akademik formasyon ile yeterlik sınavı, seminer çalışması, tez çalışması ve 3 üncü yarı yıldan sonra her yarı yıl alınacak  uzmanlık alan derslerinden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’sunun en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır.”              

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programında azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci  en geç 4 üncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç 6 ncı yarıyılın sonuna  kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sanatta yeterlik programında azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2013

28731