24 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29277

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle lisans eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle lisans eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) Ana Dal Diploma Programı: Kayıtlı olunan lisans diploma programını,

c) Çekirdek Program: Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin birinci sınıfta aldıkları derslerden oluşan programı,

ç) Çift Ana Dal Programı: Kayıtlı olunan diploma programı yanında Üniversitede kayıtlı olunan ikinci bir lisans programını,

d) Fakülte Kurulu: Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte kurulunu,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) İDO: Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu İngilizce hazırlık programını,

g) İMS: Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavını,

ğ) Kredi: Bir dersin yarıyıl AKTS kredi değerini,

h) Lisans Programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

ı) Öğrenci: Lisans öğrenimi için kayıtlı öğrenciyi,

i) ÖİDB: Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

j) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,

n) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ö) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir. Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisans öğrencilerinin programlara kayıtları, İngilizce yeterlikleri belgelendikten sonra yapılır.

(3) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, İDO’nun önerisiyle Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile belgeleyenler, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilirler. Lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerden İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen öğrenciler, dil öğrenimi görürler. Bu öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve Üniversitenin İngilizce hazırlık programında öğretim, 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(4) Öğrenimine izin veya kayıt yenilememe nedeni ile üst üste iki yıl (dört yarıyıl) ya da daha uzun süre ara veren lisans öğrencilerinin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için İMS veya Senato tarafından kabul edilen eş değer bir sınavla İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekir. Ancak son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl, eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı olduğunu belgeleyenlerde bu koşul aranmaz.

(5) Resmî dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak İDO tarafından karar verilir.

(6) Özel öğrenci olmak için başvuranlardan ana dili İngilizce olan veya üniversite eğitimini İngilizce alanların İngilizce yeterliklerine mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak İDO tarafından karar verilir.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Program süresi, azami eğitim öğretim süresi, ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki esaslara göre düzenlenir.

(2) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin izinli sayıldığı yarıyıllar, program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ise program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Ayrıca, 7 haftası ders ve bunu takip eden 1 haftası sınav olmak üzere en çok 8 haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır. Yaz okulunda eğitim öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süresi ve tarihleri, akademik takvimle düzenlenir.

(4) Yarıyıllardaki ve yaz okulundaki derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve ölçütlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Lisans programı

MADDE 8 – (1) Bir lisans programı, ilgili bölüm/bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisans programının müfredatı ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.

(3) Bir programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili bölüm/bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili bölüm/bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanır.

Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 9 – (1) AGܒde, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans programları açılabilir.

Yatay geçiş, kurumlar arası kredi transferi, çift ana dal, yan dal

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş (yatay geçiş), değişim programları ve kurumlar arası kredi transferi yapılmasına dair hususlar, çift ana dal ve yan dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) ÖSYM tarafından AGܒye yerleştirildiği takvim yılı içerisinde AGܒnün kayıtlı lisans öğrencisi olan ve tekrar AGܒde bir lisans programına yerleşen öğrenciler, yerleştikleri program, kayıtlı oldukları programdan farklı ise yatay geçiş öğrencisi gibi değerlendirilir.

(3) Yatay veya dikey geçiş yoluyla AGܒye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda aldıkları ve koşulsuz olarak başarmış oldukları derslerden uygun görülenlerin not karşılıkları ilgili yönetim kurulunda belirlenerek öğrencinin not çizelgesinde (T) işareti ile gösterilmek üzere AGܒye aktarılır.

(4) 100’lük sistemlere göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Senato tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu kullanılır. 

(5) Öğrenciler, yatay geçişin gerçekleştiği yarıyıldan sonraki ilk kayıt dönemi sonuna kadar, geçiş kredilerinde değişiklik isteyebilir. Değişiklik başvuruları, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(6) Kurum içi yatay geçişlerde ilgili fakülteler ve yüksekokul tarafından eş değerlilikleri kabul edilmiş derslerin notları ve kredileri aynen geçerli olur.

(7) Özel öğrencilerin veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları hâlinde, sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilen dersleri aktarılabilir.

Çift ana dal

MADDE 11 – (1) AGܒde bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu lisans programına ek olarak AGܒde başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilirler. Bu ikinci lisans programına çift ana dal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift ana dal lisans diploması da verilir. Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Yan dal

MADDE 12 – (1) AGܒde bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu lisans programına ek olarak AGܒde diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya disiplinler arası belirli sayıda dersten oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yan dal programlarına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları

MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve AGÜ arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Değişim programları ile başka bir üniversitede okuyan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile eğitim öğretim süresine sayılmak üzere izin verilir.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelerden birinde eğitim gören AGÜ öğrencilerine alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, bu üniversitedeki eğitimini izlemek ve eğitim süresince öğrenci ile irtibatta bulunmak üzere, ilgili yönetim kurulu bir öğretim elemanını değişim program koordinatörü olarak tayin eder.

(4) Öğrencinin değişim programı çerçevesinde yurt dışında aldığı dersler, AGÜ not çizelgesinde gösterilir. Bu derslerden bazıları, değişim koordinatörü tarafından yapılan intibak doğrultusunda ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, öğrencinin AGܒde kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet oluşturabilir.

(5) Öğrencinin dönüşünde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dönemde diğer bir üniversitede alıp tamamladığı derslerin işlenmesi, en geç öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı dönemden bir sonraki kayıt dönemi sonuna kadar tamamlanır. Muafiyete sayılan derslerle ilgili değişikliklerin işlemin yapıldığı akademik dönem sonuna kadar yapılması gerekir.

Sertifika programı

MADDE 14 –  (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler

MADDE 15 – (1) Özel öğrenciler, AGܒde herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrencilerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Özel öğrenci başvuruları, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler, bir veya iki yarıyıl için AGܒde tam zamanlı misafir öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Misafir öğrenci başvuruları, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere ve misafir öğrencilere, diploma veya unvan verilmez sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Lisans programına kabul

MADDE 16 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin başvuru, kabul ve  kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin esaslar, ilgili YÖK yönetmeliği çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir. Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dikey geçiş yoluyla yerleştirilen öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programının ilgili sınıfından başlamak üzere kesin kayıt yaptırırlar.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 17 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye’de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın beyanına göre yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptıranların bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilen diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) İlk kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, o dönem için Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların resmî belge ile kanıtlanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Rektörlük karar verir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleriyle bu özelliklerde yapılacak değişiklikler, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir:

a) Bir dersten önce alınarak en az D veya S notu alınması gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.

b) Bir dersle birlikte alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatleri de dikkate alınarak oluşturulan AKTS kredisi olarak tanımlanır.

Ders yükü

MADDE 19 – (1) Bir programın normal ders yükü, toplam 30 AKTS kredilik ders olarak tanımlanır.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla sekiz AKTS kredisi kadar artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için en fazla on beş AKTS kredisi kadar artırılabilir.

(3) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü, GANO hesabına katılan üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(5) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.

Lisans programına intibak ve ders sayımı

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bir lisans programına aşağıda belirtilen durumlardaki intibakı ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır:

a) Yatay geçiş.

b) Dikey geçiş.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanmamış diğer intibak ve ders sayımı işlemlerinde C ve üzeri, S veya bunların eş değeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.

ç) F, NA, W, U veya eş değeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.

(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

b) Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı bırakılır.

c) C ve üzeri, S veya bunların eş değeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.

ç) D, F, NA, W, U veya eş değeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.

d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul veya eş koşul olan dersten C ve üzeri, S veya bunların eş değeri not alınmış olması gerekir.

e) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(3) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Program dışı dersler

MADDE 21 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans veya çift ana dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Bu derslerde şu hususlar uygulanır:

a) Bu dersler NI statüsünde alınır.

b) NI statüsünde alınan dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

c) Bir yarıyılda NI statüsünde en fazla iki adet ders alınabilir.

ç) NI olarak alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilemez.

d) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu programa ya da programlara saydırılamaz.

e) NI olarak alınmayan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra NI olarak değiştirilemez.

f) NI statüsünde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.

g) NI statüsünde alınan dersler, not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.

ğ) NI statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisans programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini (yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmesi,

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması,

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Öğrenciler, müfredatın ilk yarıyılında yer alan dersleri almayı erteleyemezler.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır ancak bu sıralama akademik danışman onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.

b) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen ve/veya NI statüsünde alınmak istenen dersler.

(5) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlayan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(7) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, İngilizce yeterlik, azami süre ve lisans programına intibak açısından bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.

Dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk on haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için ilgili dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Öğrenim boyunca en çok dört dersten çekilme işlemi yapılabilir. AGÜ içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarına kayıtlıyken çekilmiş oldukları dersler, toplam sayıya dâhil edilir.

d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.

g) Öğrencinin çekildiği dersler, not çizelgesinde ‘W’ harfi ile gösterilir. Bu dersler not ortalaması hesabına katılmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 24 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Derslere devam ve sınavlar

MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Her derste en az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm tarafından belirlenerek ÖİDB’ye bildirilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavı bulunan tüm derslerde, öğrencilerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde etmek için yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinden öğretim elemanının belirlediği belli bir başarı düzeyini toplamda göstermesi gerekir. Bu başarı düzeyini tutturamayan veya dersin devam koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler dersin yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(5) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, küçük sınav, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(6) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ÖİDB’ye bildirilir. Bu öğrenciler dersin yarıyıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz. Bu öğrencilerin karne notları F olarak işlenir.

(7) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde geçerli hastalık raporu olmaksızın  yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere F notu verilir.

(8) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.

(9) Ara sınav yapılan derslerde sınav tarihleri dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından yapılır ve ilan edilir. Programlar arası çok gruplu zorunlu derslerde ara sınav tarihleri ÖİDB koordinasyonunda ilgili bölüm başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(10) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışındaki diğer sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(11) Yarıyıl sonu sınavı olan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve saatleri, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ÖİDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİDB tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(12) Gerekli durumlarda dersler ve sınavlar, hafta içinde mesai bittikten sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(13) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(14) Herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere uygulanacak işlemler ile ilgili esaslar bölüm başkanlığı tarafından belirlenir.

Bütünleme sınavları

MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde gerekli şartları sağlayan öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde başvurmaları hâlinde bütünleme sınavına alınırlar. Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan dersler ile yan dal sertifika programları veya lisansüstü bilimsel hazırlık programları kapsamında alınan dersler ve özel veya misafir öğrenci olarak alınan dersler, bütünleme sınavı uygulaması dışındadır. Yaz okulu kapsamında verilen derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Harf notlarının ilanını takiben, yarıyıl sonu sınavı bulunan bir dersin yarıyıl sonu sınavına girip F notu alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde bütünleme sınavına girmek için başvurabilir. Dersten koşullu veya koşulsuz olarak geçen öğrenciler ve dersten F ya da U dışında bir not alan öğrenciler bütünleme sınavına başvuramaz. Süresi içinde başvurmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına giremez, girseler dahi sınavları geçersiz sayılır. Bütünleme sınavlarının takvimi Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavları gibi değerlendirilir. Yeni harf notu belirlenirken öğrencilerin bütünleme sınavında aldıkları not, sadece yarıyıl sonu sınav notu yerine sayılır ve toplam nota yarıyıl sonu sınavı için ilan edilen ağırlık kadar etki eder. Bütünleme sınavı, dersin yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinlikleri yerine geçmez.

(4) Bütünleme sınavına girmek için başvurduğu hâlde herhangi bir gerekçe ile bu sınava girmeyen öğrencilere verilen F notu değişmez. Bütünleme sınavı sonucunda verilen yeni harf notları, öğrencilerin not çizelgelerinde bütünleme sonucu aldıkları yeni ders notu olarak gösterilir ve genel not ortalamasında yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer.

Sağlık raporları ve telafi sınavları

MADDE 27 – (1) Hastalık nedeniyle rapor alan bir öğrenci; raporunu, rapor süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne teslim eder. Dekanlık veya müdürlük kurallara uygun düzenlenmiş raporları onaylar ve bunların kopyalarını öğrencinin kayıtlı olduğu derslerin öğretim elemanlarına iletir. Geçerli hastalık raporu olan öğrencilere raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl içi ara sınavlarını telafi etme olanağı tanınır. Telafi sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, telafi sınavlarının yarıyıl derslerinin bitiminden önce yapılması ve değerlendirilmesi gereklidir. Ara sınavlar dışında, bir yarıyıl içi değerlendirme etkinliğine katılamayan ve geçerli hastalık raporu olan öğrencilere telafi olanağı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.

(2) Bir öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere veya sınavlara giremez; sınava veya başka bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı sırasında hastalık raporu olan öğrencilere yarıyıl sonu harf notlarının ilanından en az bir gün önce raporlarını ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne ulaştırmaları ve süresi içinde telafi sınavına girmek için başvurmaları şartıyla telafi sınavı hakkı verilir. Raporunu zamanında teslim etmeyen veya başvuru yapmayan öğrencilere telafi sınavı hakkı tanınmaz. Telafi sınavı hakkı olan öğrenciler, telafi sınavı olarak bütünleme sınavına alınır; bu öğrencilere ayrıca bütünleme sınavı hakkı tanınmaz.

(4) Raporlu olduğu tarihler bütünleme sınavının tarihleriyle örtüşen öğrencilere telafi veya bütünleme sınavı hakkı verilmez. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz, bu öğrencilere F notu verilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 28 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Harf notlarına dönüştürmede dersi veren öğretim elemanı bağıl değerlendirme ya da mutlak değerlendirme yöntemlerinden istediğini kullanır.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı yapılacak dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve bunların uygulama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı, puanı ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

a)

Harf notu veya işaret             Katsayı                  Puan               Statü

A                                           4,00                       90-l00             Geçer

A-                                          3,67                       87-89              Geçer

B+                                         3,33                       83-86              Geçer

B                                            3,00                       80-82              Geçer

B-                                          2,67                       77-79              Geçer

C+                                         2,33                       73-76              Geçer

C                                            2,00                       70-72              Geçer

C-                                          1,67                       64-69              Şartlı geçer

D+                                         1,33                       56-63              Şartlı geçer

D                                           1,00                       50-55              Şartlı geçer

F                                            0,00                       0-49               Başarısız

NA                                        0,00                         *                   Devamsız

W                                             *                            *                   Çekilme

I                                               *                            *                   Eksik

T                                              *                            *                   Transfer işareti

S                                              *                            *                   Yeterli

U                                             *                            *                   Yetersiz

P                                              *                            *                   Devam ediyor

EX                                           *                            *                   Muaf

b) NA notu, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri sebebiyle başarısız sayılan öğrenciler için dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında F notu gibi değerlendirilir:

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarının hiçbirine katılmamak.

(6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde, ilgili öğretim elemanı tarafından harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

d) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

e) T işareti: Başka bir yükseköğretim kurumunda veya AGܒnün başka bir eğitim programında alınmış bir derse, öğrencinin hâlen kayıtlı olduğu programın bağlı bulunduğu fakültenin ilgili yönetim kurulu tarafından transfer edilmek üzere uygun bulunması durumunda T notu işareti işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, T notu ortalama hesaplarına katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer alan herhangi bir dersten muafiyet için yeterli değildir.

f) P: Bir yarıyıldan çok süren derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu sınav notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili internet adresinde duyurulur.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde bölüm başkanlığının onayı ile düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir.  Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Dersten başarılı sayılma ve ders tekrarı

MADDE 30 – (1) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için o dersten geçer not alması gerekir. A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S geçer notlardır.

(2) C-, D+ ve D koşullu geçer notlardır. Azami eğitim öğretim süresi ve bu süre sonunda verilen ek süre sonunda yapılan intibak işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması istenebilir. Diğer intibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekir.

(3) F, NA, U başarısız notlardır.

(4) F, NA, U, W harf notu alınan dersler, tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.

(5) Sınamalı durumda olan öğrenciler hariç olmak üzere D ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde tekrarlanabilir.

(6) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve ortalama hesabına katılan tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar aldığı ve ortalama hesabına katılan tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez, 5 veya 5'ten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden aldıkları notlar dikkate alınarak genel not ortalamaları yeniden hesaplanır. Takip eden yarıyıl başında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belirlenen yeni akademik başarı durumuna bakılarak yapılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 32 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda başarısız notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda ortalama hesabında kullanılan en az üç adet ders alan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50 – 4,00 arasında olanlar yüksek şeref (high honor),  3,00 – 3,49 arasında olanlar şeref (honor) öğrencisi olarak tanımlanır. Not ortalaması koşulunu sağlayan ancak ortalama hesabında kullanılan üç adet ders koşulunu sağlamayanlar başarılı (satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

b) Azami eğitim öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00 – 2,99 arasında olan veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı (satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili yarıyılda herhangi bir dersten başarısız notu olan öğrenciler yeterli (sufficient) öğrenci sayılır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 33 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler başarısız (unsatisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’nin altında olan öğrenciler sınamalı (probation) öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (F, NA, U) aldıkları dersler olmak üzere daha önce aldıkları dersleri tekrarlarlar. Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

(5) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(6) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı durumdaki öğrencilere bu maddede sözü edilen yeni ders sınırlaması uygulanmaz.

(7) Normal öğrenim süresini aşmış uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere bu maddede sözü edilen yeni ders sınırlaması uygulanmaz.

(8) Sınamalı öğrenciler, özel durumlarda bölüm başkanının önerisi ve ilgili dekan veya müdürün onayı ile bir ek yeni ders veya toplam kredisi, normal kredi yükünün % 20’sini geçmemek şartıyla ek yeni dersler alabilirler.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 35 – (1) Lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler, en az D veya S harf notu alınarak tamamlanmalıdır.

b) Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.

c) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının AGܒde alınması gerekir.

ç) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki yarıyıl AGܒde okunmalıdır.

(2) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan, ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.

Diploma, sertifika ve diğer belgeler

MADDE 36 – (1) Öğrencilere, mezunlara verilecek diploma, sertifika ve diğer belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

b) Çift ana dal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

c) Ön lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumunda verilir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans programının müfredattaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az D veya S harf notu alınması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen belgedir.

e) Mezuniyet başarı belgesi: Lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara verilen belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

f) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika, bir diploma değildir.

g) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Yarıyıl başarı belgesi: Yarıyıl sonunda şeref veya yüksek şeref öğrencisi olanlara verilen belgedir.

h) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve diğer belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Ön lisans, lisans, çift ana dal diplomaları ve yan dal sertifikası Rektör, ilgili dekan veya yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı,

b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili bölüm başkanı ve ÖİDB yetkilisi,

c) Mezuniyet ve yarıyıl başarı belgeleri, Rektör,

ç) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi.

(3) Diploma, sertifika ve diğer belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.

(4) Lisans ve/veya çift ana dal programlarından 3,00 – 3,49 genel not ortalaması ile mezun olanlar şeref, 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı, İzin ve Tebligat

Danışmanlık

MADDE 37 – (1) Bölüm başkanlıkları, lisans programına kaydolan her öğrenciye tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi, Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kopya ve intihal

MADDE 39 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya disiplin yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu şüphesi oluşursa o  öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonunda suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

(2) Yarıyıl sonu toplam notuna etkisi olan tüm projeler, laboratuvar raporları, ödevler ve benzeri değerlendirme etkinlikleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği bakımından sınav olarak kabul edilir.

Burs ve yardım

MADDE 40 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 41 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 42 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 43 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en fazla iki yarıyıl süreyle izinli sayılabilirler.

(2) Bir lisans programında en fazla dört yarıyıl izin kullanılabilir.

(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(4) Bölüm başkanlığı, izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlığının görüşleriyle ilgili yönetim kuruluna bildirir.

(5) İlgili yönetim kurulu kararı, ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak öğrenciye, ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(6) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(7) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile etkileşimli kayıtlar başlamadan ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir.  Başvuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

Tebligat

MADDE 44 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(3) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde ÖİDB’ye yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.