23 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29276

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/11/2011 tarihli ve 28111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkez bünyesinde faaliyet gösteren her bir hastanenin başhekimini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Hastane: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet gösterdiği erişkin, çocuk hastaneleri ile Rektörlük tarafından tanımlanacak diğer tıbbi sağlık hizmeti birimlerini,

d) Hastane Müdürü: Merkeze bağlı hastanelerin Müdürlerinden birini,

e) Hastane Başmüdürü: Merkeze bağlı hastanelerin başmüdürlerinden birini,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire): Hastanede hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olarak görevlendirilen başhemşireyi,

g) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Merkez Müdürü: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

h) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

i) Tıp Fakültesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Başhekim,

d) Hastane Başmüdürü,

e) Hastane Müdürü,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürüne Hastane Başhekimi görevi de verilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü değiştirebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Hastanede tam gün statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişi merkez müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre, hizmetlerin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Müdür yardımcılarının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine, müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi kesintisiz altı ayı geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘MADDE 9 – (1) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

b) Merkezde koordinasyonu sağlamak ve iletişim kurmak,

c) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek,

e) Hastanenin bütçesi ile ilgili öneriyi Rektöre sunmak,

f) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

ğ) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleriyle ilgili performans ölçütlerini tespit etmek,

h) Rektör tarafından hastanelerin amaç ve faaliyetlerine ilişkin verilen diğer görevleri yapmak.’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A ve 9/B maddeleri eklenmiştir.

“Hastane başhekimi

MADDE 9/A – (1) Hastane başhekimi: Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Her bir hastaneye ayrı bir başhekim görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Başhekimi değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde Başhekimin de görevi sona erer. Başhekimin önerisiyle, Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan öğretim elemanları arasından her bir hastane için en fazla beş kişi başhekim yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Başhekim yardımcılarının görev süresi Başhekimin görev süresiyle aynıdır. Başhekimin görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine, başhekim yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresinin kesintisiz altı ayı geçmesi halinde yeni bir başhekim görevlendirilir.

Hastane başhekiminin görevleri

MADDE 9/B – (1) Hastane Başhekiminin görevleri şunlardır:

a) Hastaneye her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

b) Hastanede yerleşik birimlerin muayene, teşhis ve bakım hizmetlerinin düzenli ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak,

c) Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik tüm Hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, hizmetlilerin istihdam, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak,

ç) İdari personelin tıbbi hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak,

d) Kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin verimli çalışmasını sağlamak,

e) Rektör ve Merkez Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü, merkez müdür yardımcıları, cerrahi ve dahili tıp bilimleri bölüm başkanları ve Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur.  Yönetim Kurulu üyesi olan bölüm başkanlarının mazeretli olarak katılamadıkları toplantılara vekilleri katılır.

(2) Yönetim Kurulunun raportörlük görevini Merkez Müdürünün görevlendireceği hastane başmüdürü, hastane başmüdürünün bulunmadığı hallerde hastane müdürü yürütür.

(3) Yönetim Kurulunun gündemini Merkez Müdürü belirler. Yönetim Kurulu başkanı, Rektör Yardımcısıdır. Rektör katıldığı takdirde toplantıya başkanlık yapar. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir olağan toplanır. Başkanın çağrısı üzerine veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen üç iş günü içinde olağanüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Söz konusu kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.”

“(3) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Bölüm laboratuvar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünitelerin sorumluları, Merkez Müdürü tarafından üç yıllığına görevlendirilirler. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde sorumluları değiştirebilir. Bölüm laboratuvar sorumluları ve ünite sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2011

28111