23 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29276

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ANADOLU SELÇUKLULARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkez birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (CÜASAM): Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Selçuklu dönemi tarih araştırmalarına katkıda bulunabilecek bütün bölümlerle iş birliği sağlamak, gerekli çalışma zeminini oluşturmak.

b) Selçuklu tarihi, kültürü ve birikimi hakkında bilinç oluşturmak, bunun için farkındalık oluşturacak çeşitli çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Uluslararası alanda yapılan Selçuklu dönemi çalışmalarını Türk bilim literatürüne kazandırmak.

ç) Selçuklu kültür atmosferinin bugüne katkılarını meydana çıkarıp ekonomik ve sosyal alanda faydaya dönüştürmek.

d) Akademik çalışmalarda Selçuklu araştırmalarını teşvik etmek, bu konuda çalışma yapacak olanlara yardım sağlamak.

e) Kaynak diller konusunda kurslar ve etütler oluşturarak lisans ve lisansüstü seviyedeki öğrencilerin daha sağlam bir alt yapıyla yetişmesini sağlamak.

f) Merkezin yapacağı kongre, konferans, sempozyum, çalıştay gibi çalışmalardan internet üzerinden kamuoyunu haberdar etmek ve sanal ortam üzerinden paylaşıma açmak.

g) Veri bankası oluşturarak Selçuklu araştırmaları konusunda derli toplu bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi meydana getirmek.

ğ) Selçuklu devri tarihi yapılarının korunması ve sahiplenilmesi konusunda toplumsal bilinç oluşturmak.

h) Selçuklu arkeolojisini teşvik ederek daha aktif hale getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, tarih alanında çalışmaları bulunan akademik personel arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık eder.

(2) Müdür, çalışmalarda kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürlüğe vekâlet en fazla altı aydır.

(4) Müdür, gereken hallerde görev süreleri dolmadan yardımcılarının değiştirilmesini Rektörlük makamına teklif edebilir.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

c) Yönetim ve Danışma Kurulları üyelikleri için Rektörlüğe tekliflerde bulunmak.

ç) İhtiyaç duyulan konularda komisyonlar oluşturmak.

d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile tarih ile ilgili konularda çalışan iki öğretim üyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının Sivas ilindeki temsilciliklerince görevlendirilen iki temsilci olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan, Üniversite dışında altı aydan daha uzun süreyle görevlendirilen ya da mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan, program ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

b) Önerilecek proje tekliflerini, bütçe sınırları çerçevesinde görüşmek, sıralamak ve destekleme programına almak.

c) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşerek karara bağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kuruluna, Müdürün teklifi üzerine Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyetleri doğrultusunda çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresinden önce boşalan üyelikler için aynı usulle Rektör tarafından görevlendirmeler yapılır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve projeler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.