23 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29276

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyoteknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanmaya yönelik konularda araştırmalar yapmak.

b) Üniversitenin bu alanda çalışan elemanlarını bir araya getirerek daha etkin çalışmalarını sağlamak; böylece bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek.

c) Biyoteknoloji konusunda ihtiyaç duyulan bilgili ve becerikli elemanlar yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Biyoteknoloji alanında patentli ürünler elde etmek, ürünlerin laboratuvar veya pilot ölçekte üretimini sağlamak veya endüstriyel boyutta üretimine bilimsel açıdan destek olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

d) Merkez bünyesinde yapılan çalışmalarla Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılanlara destek vermek.

b) Bitkisel üretimde tohumluk, hayvansal üretimde damızlık, gıda sanayisinde mikroorganizma ıslahı yapmak ve geliştirilen ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmek.

c) Çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir üretim teknikleri, üretim girdileri, ürün işleme teknolojileri geliştirmeye; bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda gen kaynaklarının korunmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumlara danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Üniversitede biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

e) Biyoteknoloji alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) Biyoteknoloji konusunda ortak araştırma ve geliştirme etkinlikleri için, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) Biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek.

ğ) Biyoteknoloji alanında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

h) Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları biyoteknoloji ile ilgili araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin biyoteknoloji alanında çalışan öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, biyoteknoloji alanında çalışan farklı akademik birim öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi bitmeden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenisi aynı yöntemle görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek, çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

d) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin biyoteknoloji alanında çalışan farklı akademik birim öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilecek beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

b) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek.

c) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

ç) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve destekleme şekillerini karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

e) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğine karar vermek.

f) Eğitim programları sonunda verilen başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

g) Araştırmacıların çalışma alanları hususunda, yönlendirici ve teşvik edici kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, döner sermaye, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimlerindeki elemanlar Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.