23 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29276

YÖNETMELİK

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK POLİTİKALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez; tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle sağlık politikaları konusunda; yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmak amaçlarına hizmet ve öncülük etmek üzere kurulmuştur.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, Üniversite ve sağlık ile ilişkili tüm alanlarda işbirliği halinde; kaliteli, kanıta dayalı, maliyet etkili olarak toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye odaklı politikalar geliştirmek üzere faaliyet gösterir.

(2) Merkez faaliyetleri; hizmet sunumu, finansman, örgütlenme, mevzuat ve yönetim gibi sağlık politikası ile ilgili konuları kapsamaktadır.

(3) Merkezin faaliyet alanları, sağlık politikalarında;

a) Veri toplamak ve analiz etmek,

b) Araştırma yapmak,

c) Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Model ve proje geliştirmek,

d) Yayın yaparak ilgililerine aktarmak,

e) Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmaktır.

(4) Merkez bu faaliyetlerinde; ulusal ve uluslararası, kamu-özel-akademik-sivil toplum ve gönüllü gibi kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda birlikte çalışır. Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla; iletişim ağı kurmak, stratejik işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler yapmak, özel protokoller imzalamak gibi faaliyetleri yürütür. Gerektiğinde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi kuruluşlar, kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları adına araştırma, proje, rapor, yayın, kongre gibi çalışmaları üstlenir ve gerekli görülmesi halinde bu kapsamda bahsi geçen kurumların bilimsel temsilciliğini yapar.

(5) Merkez, sağlık politikaları ve yönetimi konularında, bütüncül bir bakışla yaptığı analiz ve değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamalar yapar, karşılıklı teknik yardımlaşma süreçlerinde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla en az ayda bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ilkeleri belirlemek,

b) Yıllık bütçe ve program ile üç yıllık bütçe ve plan hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek ve onaylamak, bu kapsamda gelir-gider-bağış gibi kaynaklar ile ilgili iş ve işlemlere karar vermek,

c) Araştırma, danışmanlık, proje, yayın ile ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer, eğitim programlarını değerlendirmek ve onaylamak,

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma işbirliğine yönelik süreci değerlendirmek ve onaylamak,

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili konularda yeni program koordinatörü, çalışma alan ve grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

e) Süreçler, iş akışları, görev tanımları, performans verileri ve çalışma usul ve esasları gibi konuların yapılandırılması, hazırlanması ve yürütülmesi ile faaliyet alanlarına ilişkin ikincil mevzuatı değerlendirmek ve onaylamak,

f) 2547 sayılı Kanun kapsamında ve Üniversite tarafından amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en az sekiz kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisinden istenen konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamından alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 17 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.