22 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29275

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLUM VE KADIN ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı yurt içinde ve yurt dışında toplum, toplum ve kültür araştırmaları, kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, kadının toplumdaki konumu, kadın eğitimi ve kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve toplumu aydınlatıcı çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, inceleme, bilgilendirme faaliyetleri, etkinlikler, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar düzenlemek, eğitimler vermek ve projeler yapmak.

b) Toplum, toplum ve eğitim, toplum ve bilim, toplum ve kültür vb. konularda toplum ile ilgili araştırma faaliyetleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek.

c) Kadın eğitimi ve çalışmaları ile ilgili her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve ilgili birimlerle işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak, danışmanlık yapmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

e) Toplum ve Kadın araştırmaları ile ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak.

f) Üniversite bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalara destek vermek, Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları özendirmek, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencileri kadın çalışmaları üzerine araştırma yapmaya özendirmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün görevlerini yürütmesinde yardımcı olur ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırmak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.

b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları dahil olmak üzere en az beş en fazla on iki üyeden oluşur. Müdür ve Müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.

(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine en az yılda bir kez olağan olarak toplanır, gerektiğinde olağanüstü olarak Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek, Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili araştırma, eğitim faaliyeti, proje ve yayın konularını değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe teklifleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitede görevli öğretim elemanları, toplum ve kadın araştırmaları konusunda çalışmaları olan akademisyenler, istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen konuyla ilgili uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu en fazla yirmi kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile  karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.