22 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29275

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ POMZA VE PERLİT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit  Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bitlis Yöresinde pomza ve perlit ile ilgili yürütülen faaliyetleri tespit etmek, konu ile ilgili mevcut kuruluşları, fabrikaları ve yürütülen bilimsel faaliyetleri belirlemek,

b) Pomza ve perlit teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

c) Bu konuda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

ç) Pomza ve perlit sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

d) Kurslar, seminerler, konferanslar vb. düzenlemek,

e) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak ve de bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde her türlü proje çalışmaları yapmak,

f) Bu amaç doğrultusunda kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,

g) Sektörel gelişmeler için bilgi bankası oluşturulmasını sağlamak,

ğ) Pomza teknolojisine yönelik standartların geliştirilmesi veya getirilmesini sağlamak,

h) Sektördeki teknik elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışmak,

ı) Uluslararası proje ve patent çalışmaları sürdürmek,

i) Akredite bir kurum haline gelebilmek, ARGE proje çalışmalarının sonuçlarına göre sektörel kuruluşlara yeni yatırım imkânlarının oluşturulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (l) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bitlis Yöresinde çıkarılan pomza ve perlitin özellikleri konusunda yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve bunların teminine çalışmak,

b) Bölgede yürütülen maden ve endüstri faaliyetlerini yakından takip etmek, konu ile ilgili paydaşlar oluşturmak ve görüşler almak, görüşler doğrultusunda katma değeri yüksek ürünler konusunda akademik niteliği olan faaliyetler yürütmek,

c) Üniversite bünyesinde pomza ve perlit çalışmalarına destek olacak mevcut altyapıyı ve akademisyen potansiyelini değerlendirmek, akademik kadroyu ve yüksek lisans öğrencilerini konu ile ilgili çalışma yapmaya teşvik etmek,

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarını bu çalışmalara davet etmek,

d) Üniversitede mevcut malzeme üretim ve test cihazlarını pomza ve perlit ham maddelerini katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmek üzere değerlendirmek, pomza ve perlit tabanlı geliştirilecek malzemenin endüstride tanıtımını yaparak hammaddenin daha değerli bir ürüne dönüştürülmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda görevli bulunan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (l) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin yıllık bütçe tekliflerini hazırlayarak ilgili makamın onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez veya kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak,

g) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç kişi ile Müdür olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan toplantıya katılabilirler. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organdır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projelerde çalışmak isteyenlerin müracaatlarını inceleyerek uygun görülen araştırma ve projeleri destekleme şekillerini karara bağlamak,

c) Merkezce desteklenen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve telif haklarına ait esasları, Merkez gelirlerinin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, yayın ve yayım konularında yapacakları malî destek hizmetlerini karara bağlamak,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet plan ve programlarını ve bütçe tasarılarını görüşüp karara bağlamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konu ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri olan kişiler, diğer disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla altı kişiden ve Müdürden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişarî nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Proje ilkeleri

MADDE 14 – (1) Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara bağlanmasında; Üniversite tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi rektördür.

Demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.