22 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29275

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (a) ve (h) bentlerinde yer alan “özür” ibareleri “mazeret” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Özür” ibaresi “Sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “9 uncu maddede yer alan özür halleri” ibaresi “sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “değiştirilir” ibaresi “değiştirilebilir” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel atandıkları ilk görev yerinde zorunlu çalışma süresini tamamlamadan mazeret halleri ve karşılıklı olarak yer değiştirme hariç yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sağlık ve can güvenliği mazereti,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret halleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında sağlık, can güvenliği ve aile birliği mazeret halleridir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “9 uncu madde” ibaresi “Sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özür” ibaresi “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özür hallerine” ibaresi “Mazeret hallerine” şeklinde, “özür belgelerinin” ibaresi “mazeret belgelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki  Ek-1 Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Memurun, isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ve bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2012

28346

Eki için tıklayınız