22 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29275

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Damperli araçlar

EK MADDE 7 – (1) Damperli kamyonların damperlerinin kalkık durumda trafikte seyretmesini önleyecek tedbirler kapsamında aşağıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmesi zorunludur:

a) Damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/h’den fazla olmayacak şekilde sınırlayan bir tertibat bulundurulur.

b) Araç yürür vaziyetteyken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemleri bulunur.

c) Seyir ve yönlendirme kumandaları, operatörün kendi kendine destek sağlayacak şekilde bir elinin serbest olmasını ve kumandalara kazara temas riskinin azaltılmasını sağlayacak şekilde tasarımlanır.

(2) Damperli araçlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlandığı TSE tarafından verilen teknik inceleme raporu ile tevsik edilir. Bu rapor, aracın muayenesi sırasında muayene kuruluşuna ibraz edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Damperli kamyonlarla ilgili uygulama

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Ek madde 7’nin uygulanması ile ilgili olarak;

a) İlk defa damper üst yapısı monte edilerek yeni imal edilen araçlarda, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri  ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinde, (a)  bendi bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,

b) Tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte edilerek  tadilat yapılan araçlarda, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile  ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,

c) Mevcut damperli araçlarda birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,

uygulamaya girer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2008

27068

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/11/2010

27771

2-

26/6/2012

28335

3-

13/9/2013

28764

4-

15/7/2014

29061