20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İl müdürlüğü ve il müdür yardımcılığı kadroları bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Atamalarda engellilik durumunun dikkate alınması,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin birimler arası geçici süreli görevlendirmeleri süre şartına tabi değildir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2013

28650

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2013

28702

2-

19/2/2014

28918

3-

21/6/2014

29037