20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI ARASINDA

HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6591                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 – (1) 29 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/2/2015