19 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29272

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısını,

d) Birim: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ve Proje Grup Başkanlıklarını,

e) Birim yöneticisi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Proje Grup Başkanını,

f) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere, aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

i) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

k) Personel: Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personeli,

l) Personel ve Eğitim Daire Başkanı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanını,

m) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

n) Unvan değişikliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan ve en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, ambar memuru, veznedar, memur, santral memuru, şoför,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi,

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, hemşire, programcı.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıma ve görevde yükselme sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdarede bilgisayar işletmeni, teknisyen, ambar memuru, veznedar, memur, santral memuru kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle İdarede en az beş yıl görev yapmış olmak,

c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; İdarede bilgisayar işletmeni, teknisyen, ambar memuru, veznedar, memur, santral memuru, şoför, şef, programcı, tekniker, avukat, çözümleyici olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile İdarece belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile) belgelemek,

4) Başkanlıkta programcı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İdarede hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek Bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

e) Ambar memuru, veznedar, memur, santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İdarede hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İdarede hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için, unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Şehir plancısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c)Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Programcı sertifikasına sahip olmak,

2) İdarece belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile) belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, İdarenin kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, İdarece uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sınavlardan en az kırkbeş gün önce personele duyurulur.

(3) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(5) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(6) Yapılan başvurular, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav, İdare tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim Kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın diğer kurumlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar İdare ile ilgili kurum arasında yapılan protokol ile belirlenir. Yazılı sınavın İdare tarafından yapılması halinde, Sınav Kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(3) Görevde yükselme sınavına ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilir.

(4) Görevde yükselme sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ve en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdarenin kendi personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu

MADDE 11 – (1) İdarece yapılacak/yaptırılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav Kurulu; İdare Başkanı veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile birlikte birim yöneticisi veya Uzman düzeyinde üç üye olmak üzere, başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye çağrılır.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazılı sınav konu başlıklarının duyuruda yer almasını sağlamak,

b) Sınavların yapılmasını ve sonuçların ilan edilmesini sağlamak,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 13 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(3) Yazılı sınavlarda, resen veya itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, ilan edilen kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, İdarece ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) İdarece tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre eğer belirlenmiş ise yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadroya yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Sınavla ilgili belgeler, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 18 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla İdarenin ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Yönetim hizmetleri grubundaki görevlerden, diğer hizmet gruplarındaki daha önce asaleten çalışılan görevlere sınavsız atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, İdare veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt grupta yer alan diğer unvanlara veya aynı düzeyde olan ya da daha alt unvanlara, atanılacak unvan için aranan şartları taşımak kaydıyla bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Engellilerin sınavları

MADDE 23 – (1) İdare, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.