18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29271

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti  (ABD Doları/Kg*)

4418.20.10.00.11

Kapılar

6

4418.20.50.00.11

Kapılar

6

4418.20.80.00.11

Kapılar

6

*Kg: Brüt Ağırlık                                                                                                                               

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/3/2013

28589