18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29271

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Her dönem sonunda ANO’su 60 ve üzeri olan öğrenciler o döneme ait 50-59 arası not aldığı dersleri şartlı başarmış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Üniversitede sınavların değerlendirilmesinde 100 üzerinden alınan not esasına dayanan mutlak değerlendirme yöntemi uygulanır. Ders başarı notunun kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Notu (Harfle)              Puanlar                Anlamı

AA                                         90-100                 Geçer

BA                                           85-89                  Geçer

BB                                           75-84                  Geçer

CB                                           70-74                  Geçer

CC                                           60-69                  Geçer

DC                                           55-59                  Şartlı Geçer

DD                                          50-54                  Şartlı Geçer

FF                                             0-49                   Geçmez

MU                                            ---                    Muaf

(2) Notların 4’lük sistemdeki karşılığı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği değerlere göre düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO)

MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun çarpımı, o dersin puanını verir. AGNO; öğrencinin muaf olduğu dersler hariç fakülte ya da yüksekokula kayıt yaptırmasından itibaren aldığı derslerin puanlarının toplamının, toplam kredi miktarına bölünmesiyle hesaplanır. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yapılır.

(2) Öğrencinin dönem içerisinde aldığı derslerin puanlarının toplamının o dönemde alınan toplam kredi miktarına bölünmesiyle dönemlik akademik not ortalaması (ANO) hesaplanır. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2012

28476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/9/2013

28757

2-

22/9/2014

29127