17 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29270

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Açılacak yüksek lisans ve doktora programları, bunlarla ilgili kontenjanlar, kabul koşulları, başvuru ve sınav tarihleri, anabilim dallarının önerileri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlük tarafından ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir. Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokole göre ilan edilen kontenjanların yarısı Üniversiteden mezun olan öğrencilere ayrılır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının belirlediği ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans derecesine sahip olmak,

b) Tezli yüksek lisans programlarında, sayısal puan türünde en az 70 ALES standart puan almış olmak ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen bir sınav puanına sahip olmak,

c) Başvurulan tezli yüksek lisans programının gerektirdiği yabancı dilde YDS’den en az 70 puan veya YDS eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak,

ç) Başvurulan tezsiz yüksek lisans programı için YDS’den en az 50 puan veya YDS eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak veya Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak.

(3) Enstitünün önerisi ile Senato tarafından şartlı ön kabulle öğrenci alınmasına karar verilen anabilim dallarındaki yüksek lisans programlarına, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan öğrenciler başvurabilirler.

(4) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının belirlediği ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Sayısal puan türünde en az 70 ALES standart puan almış olmak ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen bir sınav puanına sahip olmak,

c) Lisans derecesiyle başvurularda, mezuniyet not ortalamasında 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir ortalamaya sahip olmak,

ç) Başvurulan programın gerektirdiği yabancı dilde YDS’den en az 70 puan veya YDS eşdeğeri bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,

d) En az iki adet referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyon sunmuş olmak.

(5) Enstitü tezli yüksek lisans programlarında derslerini ağırlıklı genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.75 ile tamamlayan öğrenciler, doktora programlarına lisans derecesi ile başvuru koşullarını da sağlamaları durumunda, doktora programlarına geçiş için başvurabilirler.

(6) Anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisansüstü programlara başvuru için ek koşullar belirlenebilir veya bu madde ile ihdas edilen asgari başvuru koşulları tahkim edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yabancı dil yeterlik koşulunun sağlanmış olması halinde;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, ALES’den alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %20’si ve sınav jürisinin yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %30’u,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %40’ı ve sınav jürisinin yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %60’ı,

c) Doktora programlarında, ALES’den alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %10’u, yüzlük sisteme dönüştürülmüş tezli yüksek lisans not ortalamasının %10’u (doktora programlarına lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %20’si) ve sınav jürisinin yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %30

alınarak genel başarı notu hesaplanır.”

“(5) 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında bir doktora programına başvuran öğrencilerin kabulü, kontenjanlar dâhilinde anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu şekilde doktora programlarına kabul edilenler eğitimlerine doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin statüsünde devam ederler. Ayrıca tezli yüksek lisans programında aldıkları derslerin intibakı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumlarına öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda, lisansüstü eğitim yaptırmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesi ile ilgili hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programları; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda en az 60 AKTS kredilik en az yedi adet ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, 30 AKTS kredilik tez önerisi ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda en az 120 AKTS kredilik en az 14 adet ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, 30 AKTS kredilik tez önerisi ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşur. Doktora tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 60 en fazla 120 olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile doktora yeterlilik sınavı ve doktora tez önerisi gibi çalışmalarda başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir. Devam eden bir tez çalışmasındaki başarı durumu, çalışmanın yeterli ve yetersiz görüldüğü yarıyılların sonunda sırasıyla TP (tez çalışması yeterli) ve TF (tez çalışması yetersiz) olarak tez danışmanı tarafından değerlendirilir. Savunma sonrası tez çalışması hakkında kabul, ret ve düzeltme kararları verilmesi durumunda başarı notu olarak sırasıyla P (tez çalışması kabul), F (tez çalışması ret) ve TM (tez çalışması düzeltilmeli) verilir.”

“(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dâhil edilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Tez aşamasında olan öğrenci, tezini teslim ettiği yarıyıl hariç teze kayıtlı olduğu her yarıyıl sonunda, Enstitü Müdürlüğüne ve danışmanına yazılı bir faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. İki veya daha fazla kez faaliyet raporlarının teslim edilmemesi veya danışman tarafından yetersiz bulunmaları veya tez çalışmasına kayıt yapılmaması durumlarında, danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir. Bu durumdaki öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir. Ayrıca bu durumdaki öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile tezini tamamlayan öğrenciye içinde danışmanının da yer aldığı üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri seçer. Jüri üyelerinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması dinleyicilere açıktır.”

“(5) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Başarısız öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Aksi halde öğrencinin talebi ve aynı isimde bir tezsiz yüksek lisans programının varlığı durumunda ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmiş olması kaydıyla öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilerek öğrencinin programla ilişkisi sona erdirilir.”

“(6) Bir tezli yüksek lisans programını azami süre sonunda tamamlayamayan öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir. Bu durumdaki öğrencinin danışman öğretim üyesi danışmanlıktan çekilirse öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrencinin, açıldığı ilk dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırması gereklidir. Danışmanı tarafından dönem projesi konusu belirlenen öğrenci proje raporunu, Senatonun belirlediği Dönem Projesi Hazırlama Kılavuzuna uygun düzende ve istenen sayıda hazırlayarak, dönem sonunda Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kayıtlı olduğu halde dönem sonunda danışmanı tarafından dönem projesi dersinden başarısız değerlendirilen öğrencinin, sonraki dönemde dönem projesi dersine tekrar kayıt yaptırması gereklidir. Bu durumdaki öğrenciye anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman atanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere, başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Azami öğrenim süresi aşımı

MADDE 34/A – Bir tezsiz yüksek lisans programını azami süre sonunda tamamlayamayan öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir. Bu durumdaki öğrencinin danışman öğretim üyesi danışmanlıktan çekilirse öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Derslerini en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlayan doktora öğrencisi, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan takvimine göre Enstitü Müdürlüğüne verir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından atanan ve bir akademik yıl boyunca görevlendirilen tam zamanlı beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla 5 kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Danışman bu jürinin tabii üyesidir. Üyelerden en az ikisi diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden tayin edilir. Komite ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka üniversitelerin öğretim üyelerinden olmak üzere, iki de yedek üye seçer. Mazereti bulunan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde, mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.”

“(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İki veya daha fazla kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciden, doktora yeterlik komitesinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir. Öğrencinin yeterlik sınavına tekrar girebilmesi için bu derslerden başarılı olması gereklidir.”

“(6) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki yarıyıl içinde tez çalışmasına kayıt yaptırmadığı takdirde yeterlik sınavına tekrar girmek ve bundan başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan ve en az biri ilgili anabilim dalı içinden üyeler bulunmalıdır. Eş danışmanın olması durumunda tez izleme komitesi beş öğretim üyesinden oluşur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasına iki yarıyıl içinde başlamayan öğrenciden tekrar yeni bir tez önerisi vermesi istenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora tez aşamasında olan öğrenciler, doktora tez önerilerinin kabul tarihinden itibaren teze kayıtlı oldukları süre boyunca, her altı ayda bir Enstitü Müdürlüğüne ve tez izleme komitesi üyelerine tez çalışmaları hakkında ara rapor vermekle yükümlüdürler. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi rapor tesliminden itibaren bir ay içerisinde ve yılda iki kez toplanarak öğrencinin tez çalışmasını, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirir. Bu karar bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.”

“(3) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez çalışmasının yetersiz bulunması veya üst üste iki yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaması durumunda öğrenci doktora yeterlilik sınavına tekrar girmek ve bundan başarılı olmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesinin danışmanlıktan çekilmesi durumunda öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Doktora tez savunma sınavının yapılabilmesi için sunum tarihinden hemen önceki en az iki ara raporun düzenli olarak teslim edilmiş ve yeterli bulunmuş olması gerekmektedir.”

“(3) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve toplamda en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olacak şekilde beş kişiden oluşur.”

“(6) Bir doktora programını azami süre sonunda tamamlayamayan öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması, daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması veya doktora yeterlik sınavına tekrar girmesi istenebilir. Bu durumdaki öğrencinin danışman öğretim üyesi danışmanlıktan çekilirse öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 9 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında bir doktora programına kabul edilen öğrencilerden herhangi bir nedenle bu programı tamamlayamayanlar, tezli yüksek lisans diploması almak istedikleri takdirde, yüksek lisans tezlerini tamamlamak zorundadırlar.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2013

28785