17 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29270

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.