17 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29270

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KIBRIS ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (KIBMER) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi (KIBMER) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.