16 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29269

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ OSMANLI-MALAY DÜNYASI

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (OMDÇAUM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları; Osmanlı-Malay Dünyası kapsamında iki önemli Müslüman dünyanın tarihini siyasi, askeri, iktisadi, kültürel ve sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek, iki dünya arasında dünden bugüne köprüler kurmak ve yetişen yeni kuşakların birbirlerini daha iyi anlamasını ve işbirliği imkânlarını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş paylaşmak, bu meyanda gelişmeleri izlemek, kongre, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, Osmanlı-Malay Dünyası ilişkileri kapsamında değer merkezli ve medeniyet perspektifli açılımlar üzerine yoğunlaşmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı‒Malay Dünyası üzerine araştırma yapmak, alanında spesifik konuları incelemek ve Müslüman dünyanın kalkınması için akademik projeler üretmek.

b) Merkezin çalışma alanlarında uluslararası konferanslar, seminerler, çalıştay ve forumlar tertip etmek.

c) Bir “Global Ödül Merkezi” kurarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunan araştırmacılara, liderlere, bilim adamı ve alimlere, yaptıkları çalışmalardan dolayı onurlandırmak üzere ödüller vermek.

ç) Merkezde yürütülecek projelerle ilgili araştırma ve eğitim birimleri kurmak, ilgili kurumlar arası toplantılar düzenlemek, bunlar arasında yardımlaşma ve paylaşmanın kanallarını inşa etmek.

d) Merkezde yapılmış bilimsel çalışmaları basmak ve yayımlamak.

e) Merkezde Osmanlı-Malay çalışmalarına ilişkin bir araştırma veri tabanı kurmak.

f) Merkez ekseninde yüksek lisans ve doktora programları hazırlamak ve bu meseleye ilgi duyan araştırmacıları konuyla ilgili başlıklarda tez çalışmaları yapmaya teşvik etmek.

g) Bilimsel ve kültürel işbirliği ve Türk-Malay Dünyası arasında paylaşım sağlamada gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu ayda bir defadan az olmamak üzere toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma birimlerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek üç kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas ederek görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 ‒ (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı, Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümü öğretim üyeleri arasından fakülte kurullarınca seçilecek olan ikişer üye ile diğer bölümlerden Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 ‒ (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.