15 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29268

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak.

b) Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında bilimsel işbirliği yapmak.

c) Kamu ve özel sektörce önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, danışma hizmeti sağlamak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak.

d) Erasmus +, Avrupa 7. Çerçeve, Mevlana, Farabi ve bu alandaki benzer eğitim programları projelerinin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

e) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

f) Kültürel, bilimsel ve eğitim ilişkilerinin ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle her iki ülkenin halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak.

g) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

ğ) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak.

h) Erasmus+öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak.

ı) Yurt dışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu sağlamak.

i) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni programların tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.

j) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konularını düzenlemek.

k) Üniversitede değişim programlarından yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

l) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi, üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle bir başkası görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

(4) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak binalar, araç-gereçler ve benzeri ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

(5) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve çıkabilecek sorunların çözülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler Namık Kemal Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantı nisbi üye sayısının bir fazlası ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.

c) Merkezin eleman ihtiyacını belirlemek ve Rektörlükten talepte bulunmak.

ç) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürlük birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri

MADDE 10 – (1) Merkez; amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Merkez bünyesinde müdürlük birimleri, program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Müdürlük birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

MADDE 11 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.