14 Şubat 2015 Tarihli ve 29267 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7215    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/11)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/12)

––  2015 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2015 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2015 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2015 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 126)

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 128)

––  2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

 

KURUL KARARI

—  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2015 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2015 Tarihli ve 168 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri