14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ KURULUŞ VE

ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ek-3” ibaresi “Ek-5” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Meslek mensubu, meslek mensupluğu ruhsat belgesini Odadan teslim alırken; bu Yönetmeliğin üçüncü bölümündeki meslek mensuplarının uymaları gereken usul ve esaslar ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Oda mevzuatına uygun olarak mesleki hizmetleri üreteceğine ilişkin taahhütnameyi imzalar.”

“(6) Ruhsat belgesi ve/veya ruhsat vize belgesi cetvelini kaybeden meslek mensupları, onbeş gün içinde ulusal yayın yapan bir gazetede kayıp ilanıyla birlikte Odaya başvurarak bedeli karşılığında Ruhsat belgesi ve/veya ruhsat belgesi vize cetveli belgesini talep ederler. Kayıp ruhsat belgesi ve/veya ruhsat belgesi vize cetveli belgesi Odanın şubelerine duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-4” ibaresi  “Ek-6” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerin arazi ve büro çalışmaları, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenecek usul ve esaslar ve yapılacak plan doğrultusunda, Oda Denetleme Kurulunca veya Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücret karşılığında serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış iki kişiden oluşan denetim heyetince denetlenir. Denetim heyet üyeleri, Oda mevzuatına göre birlikte ya da ayrı olmak üzere soruşturmacı olarak da görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Meslek mensupları yaptıkları mesleki çalışmanın, Kanun, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Oda mevzuatına uygunluğu ve haksız rekabetin önlenmesi açısından ürettikleri mesleki çıktılar Oda denetimine tabi tutulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ücret belirleme

MADDE 68 – (1) Oda Yönetim Kurulu;

a) Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlere ilişkin olarak meslek mensuplarınca gerçekleştirilen mesleki hizmetler asgari tarifesi,

b) Meslek mensuplarına ilk kez verilen, yenilenen ve kayıp edilen meslek mensupluğu ruhsat belgesi ile bu belgenin yıllık vizesi,

c) Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerin Oda tescilleri ve vizeleri,

ç) Meslek mensuplarına ait mesleki çıktıların denetim hizmetleri,

d) Serbest yeminli meslek mensuplarınca yapılacak tasdik işlemleri,

ücretlerinin belirlenmesinde yetkilidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2009

27194

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2009

27449 4. mükerrer

2-

19/7/2012

28358