14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK

MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendindeki “iki yıl” ibaresi “bir yıl ya da toplam iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Mesleki deneyim kazanma süresi ve çift dal uygulaması” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“TEMDEM kurulu bunu sağlamak için; mesleki deneyim kazanma çalışmaları bağlamındaki bir yıllık sürenin yarısında mesleki uygulama tezlerinin hazırlanması ve diğer yarısında da mesleki konuların uygulamalı yapılması yönünde eğitim programları düzenler.”

“(3) Meslek mensuplarının mezun olduğu yükseköğretim kurumlarındaki çift dal uygulaması sonucunda, Kanundaki mühendisliklere dair birden fazla lisans diploması alan mühendisler, her iki dalda bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlamak üzere Odaya başvurdukları takdirde aşağıdaki şekilde çalışma yapılır.

a) Her iki dal için uygulama tezleri bir yıllık sürenin yarısında birlikte hazırlanabileceği gibi ayrı zaman dilimlerinde de hazırlanabilir.

b) Her iki dal için bir yıllık sürenin yarısında gerçekleştirilecek olan uygulamalı mesleki deneyim kazanma çalışması ise birbiriyle çakışmayacak biçimde ve ayrı zaman dilimlerinde yapılır.

c) Aday meslek mensupları, her iki dalda ruhsat belgesi alabilmeleri için ilgili konularda serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilan edilir ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Mesleki deneyim kazanma çalışması bitirme değerlendirmesinde üst üste üç kez başarılı olamayan aday meslek mensubu mesleki deneyim kazanma çalışmasını tekrar eder.”

“(5) Mesleki deneyim kazanma çalışmasını olumlu tezkiye alarak bitiren aday meslek mensupları, mesleki deneyim kazanma çalışması bitirme değerlendirme sınavına girmeye hak kazanır. Aday meslek mensubu bu değerlendirme sınavına girmek zorunda olup, değerlendirmeye üst üste dört kez katılmayan aday, mesleki deneyim kazanma çalışmasını yapmamış sayılarak tekrar başlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Oda yönetim kurulu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvurular, sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı yönünden Oda tarafından TEMDEM kuruluna incelettirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:

a) Silvikültür ve dendroloji,

b) Orman amenajmanı, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama,

c) Odun dışı ürün ve hizmetler, orman işletmeciliği ve orman yolları,

ç) Ağaçlandırma, fidan ve tohum üretimi, toprak ve orman ekolojisi,

d) Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve yaban hayatı,

e) Orman kadastro ve mülkiyeti ile izinler,

f) Ormancılık hukuku ve meslek mensupluğu hukuku.

(2) Orman endüstri mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:

a) Kereste endüstrisi, ahşap konstrüksiyonlar ve ahşap mobilya üretimi,

b) Levha ürünleri, lif ve kağıt teknolojisi,

c) Odun anatomisi, ahşap koruma ve karantina,

ç) Stratejik karar verme, iş yönetimi ve üretim planlama,

d) Proje, ağaç işleri teknik resim ve bilgisayar destekli tasarım,

e) Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku.

(3) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:

a) Ahşap anatomisi ve ahşap koruması,

b) Ahşap mobilya üretim faaliyetleri,

c) Ahşap kaplama, ahşap işleme makineleri ve üst düzey işlemleri,

ç) Tasarım teorisi, ürün teknik tasarımı ve projelendirme,

d) Stratejik karar verme teknikleri ve kaynak planlaması,

e) Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku.

(4) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavında birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki konuların yanı sıra, mesleki faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 27/2/1952 tarihli ve 14652 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği, 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ve Tüzük bağlamında mesleki faaliyet konuları dahilinde hazırlanan sorulardan “Mali mevzuat” adı altında sınav yapılır.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan sınav konularının alt başlıkları ve içerikleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavların klasik yazılı olarak yapılması halinde köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtlar kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarılı olanların sınav sonuç belgeleri, ilgililerin Oda meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2009

27220

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2009

27499 4. mükerrer

2-

21/7/2012

28360