14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Eküri: Aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları,”

“dd) Altılı ganyan favorisi: Altılı ganyan ayaklarını oluşturan her bir koşunun bu Yönetmelikte yer alan misli tanımına göre üzerine en çok oynanan atını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Müşterek bahis satışları, Yarış Müessesesinin açtığı gişeler veya uygun gördüğü yerlerde yetkili kıldığı sabit bayiler ve sanal bayiler tarafından yapılır. Satışlar peşin olarak yapılır. Kredi kartıyla veya taksitli ödeme yapılmayacağı gibi veresiye de müşterek bahis oynanamaz. Sabit bayiler ile hipodrom gişelerinden, müşterek bahislere katılımlarda katılımcılar, iştirak bedelini terminal başından peşin olarak ödemek suretiyle terminalden çıkan bileti operatörden teslim almakla mükelleftirler. Her bayi 2/3/2011 tarihli ve 27862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 406 No’lu V.U.K. Genel Tebliği uyarınca, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendinin (a) alt bendi hükümlerine istinaden stopaj düşüldükten sonra kalan net sabit ganyan bayiliği prim alacağını, satış, iptal, iade, kazançlı bilet ödeme tutarını ve elde edilen satış hasılatından net sabit ganyan bayi prim miktarı mahsup edildikten sonra kalan Yarış Müessesesine yatırılması gereken tutarı gösteren bahis oyun raporunu Yarış Müessesesinin sistem veritabanından haftalık olarak almak zorundadır.”

“k) Günlük yarış programında, üzerine üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarının konulduğu ilan olunan koşuların altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında en fazla ganyan oynanan atın tespiti için ganyan oyununun da konulması zorunludur.”

“m) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarının altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardaki ayaklarında altılı ganyan favorisi kuralı, altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan kuralı geçerlidir. Üzerine birden fazla altılı ganyan oyunu konulan yarış programlarında altılı ganyan favorisi, her altılı ganyan oyunu için ayrı ayrı belirlenir ve o oyunların ilk ayağının koşmasını müteakip Yarış Müessesesince ilan edilir. Ayrıca, yukarıda sıralanan müşterek bahis çeşitlerinin ikinci altılı ganyan oyununa denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan oynanan at kuralı değil birinci altılı ganyan verileri dâhilinde altılı ganyan favorisi kuralı geçerli olur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkrada sıralanan oyunlardan ganyan ve çifte bahis hariç diğer tüm bahis çeşitlerinin yer aldığı koşularda eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde yalnızca çıkan at veya atlar için eküri kavramı ortadan kalkar, çıkan bu at veya atların yerine altılı ganyan favorisine oynanmış sayılır. Ekürinin koşan atları için 23 üncü maddenin birinci fıkrası geçerlidir. Ganyan oyununda ise koşuya eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde bu atların üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarında koşulara kayıtlı atlardan herhangi birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, bu at veya atların yerine ilgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri ise, altılı ganyan favorisi olarak ilan edilen at veya atlar, değil ise üzerine en fazla ganyan satışı yapılan at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yarış Komiserler Kurulu tarafından koşu sonuçları kesinleşmeden önce hükümsüz olduğu ilan edilen, vokover olan veya hiçbir atın bitiremediği bir koşu için birinci fıkrada sıralanmış bahis çeşitleri haricindeki bahisler için oynayanlar tarafından ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Herhangi bir koşuda kayıtlı atlardan birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, koşuda koşan diğer atlar aynı eküri üzerine kayıtlı ise bu durumda ganyan, plase, ikili, sıralı ikili ve plase ikili müşterek bahis çeşitleri için o koşu satışa kapatılır ve çıkan at ve atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Çifte bahis oyununda ise bu uygulama çifte bahsin ilk ayağını oluşturan koşu için geçerlidir.”

“(4) Mücbir sebeplerle koşuların Yarış Komiserler Kurulu tarafından iptal edilmesi veya başka bir günde yapılması doğrultusunda karar alınması halinde müşterek bahis iştirak bedelleri için yapılacak uygulama Yarış Müessesesinin resmi yayın organlarından ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n” li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamış ise dağıtılacak tutar aynı hipodromun, müteakip yarış günündeki aynı oyununa devrolunur. Ancak, devir tutarının aktarılacağı müteakip yarış gününde söz konusu hipodroma ait yarış programında devreden müşterek bahis çeşidinden birden fazla olması halinde, devreden dağıtılacak tutar o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna devrolunur.”

“(3) Birden fazla yurtiçi veya yurtdışı hipodromda düzenlenen koşuların tümü veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleşmesinden meydana gelmiş olan karma bir yarış programında üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n” li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamış ise dağıtılacak tutar, müteakip ilk yurtiçi yarış gününün aynı oyununa devreder. Ancak, devir tutarının aktarılacağı müteakip yurtiçi yarış gününde birden fazla yurtiçi yarış programı ve aynı müşterek bahis çeşidi var ise devreden dağıtılacak tutar, son yarış programındaki o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna devrolunur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2011

27937