12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2014 tarihli ve 29099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Öğrenci, (DD) ve altında harf notu almış olduğu derslerden başarısız kabul edilir. Bir dersten (DC) alan öğrencinin o dersten geçip geçmediğini belirlemek için ilgili yarıyıldaki/yıldaki ağırlıklı not ortalamasına (YANO) bakılır. YANO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenci, o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavından öğrencinin aldığı (DC) notlarının başarılı sayılıp sayılmamasına, bütünleme sınavından aldığı notlardan sonraki YANO’suna bakılarak karar verilir. YANO’su 2,00 altında olan öğrencinin, o yarıyıl/yıl aldığı (DC) harf notları (DC-) olarak not döküm belgesine işlenir ve öğrenci bu derslerden başarısız kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2014

29099