12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/9/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili mevzuatta yapılan değişiklikler saklı kalmak kaydıyla, ithal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/9/2014

29131