12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

ANA STATÜ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 20/12/1996 tarihli ve 22853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve her türlü sınaî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında ÇAY-KUR markası, alt markası veya logosunu taşıyan/taşıyacak çayevi ve benzeri işyerleri açmak ve/veya açtırmak, KHK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirket kurmak, mevzuatı çerçevesinde e-ticaret yoluyla ürünlerini pazarlamak.”

MADDE 2­­ – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3­­ – Bu Ana Statü hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/12/1996

22853

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/4/2013

28615