11 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29264

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2012 tarihli ve 28312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Şûrası Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkra eklenmiştir.

“Şûra toplantı çağrısı ve toplanma zamanı”

“(2) Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.