7 Şubat 2015 Tarihli ve 29260 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/7100   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7175   Boş Bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Ömer Serdar ATABEY’in Seçilmesi Hakkında Karar

2015/7176   İstifa Nedeniyle Boşalan İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Aydın BİNGÖL’ün Seçilmesi Hakkında Karar

2015/7203   Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2015/7234   Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar

2014/7253   Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2015/7198   İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2015/7233   Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Doçentlik Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

—   Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2015/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/12)

—   Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1)

—   5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2)

—   Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2015/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/87 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2011/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/88 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/90 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2012/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/102 Sayılı Kararı

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay 15. Dairesine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri