7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29260

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda yetki süresi üst yönetici onayının alındığı tarihten itibaren otuz gündür. Bu süre, gerektiğinde Başkanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“r) Ülkelerinde yaşanan iç karışıklık nedeniyle Türkiye sınırlarına gelen veya sınırlardan geçen yabancı nüfusunun artması sonucu bir ilde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde güçlük çekilmesi halinde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili belediyelere yapılacak ödemeler.”

“s) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin acil müdahale için gerekli olan temel ihtiyaçlarının anında karşılanması amacıyla 30.000 TL’yi geçmemek üzere sürekli olarak kullanıma hazır bulundurulacak ve Başkanlık tarafından her il müdürlüğü için belirlenecek miktardaki ödemeler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Özel hesaptan yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinde, işlemin çeşidine göre 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hesaplar kıyasen uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile acil nitelikteki yapım işleri, afet veya acil durum hallerinden itibaren otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere bu Yönetmelikte düzenlenen ihale usulleri çerçevesinde yapılır. Başkanlık tarafından gerekli görüldüğünde bu süre uzatılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Afet sebebiyle” ibaresi “Afet ve acil durum sebebiyle” olarak; “afet hizmetlerinde” ibaresi ise “afet ve acil durum hizmetlerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığında yer alan “Afet bölgesinde” ibaresi “Afet ve acil durum mahallinde” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “afet bölgesine” ibaresi “afet ve acil durum mahalline” olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Afet ve acil durum hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak araştırma, eğitim, afet etüdü, hasar tespiti, hak sahipliği, harita, imar planı, imar uygulaması, kamulaştırma, kadastro, tapuya tescil, kontrolörlük ve her türlü afet ve acil durum hizmetleri için afet ve acil durum mahallinde geçici olarak görevlendirilecek personele acil ihtiyaçlarını karşılamak ve mahsubu özel hesaplardan yapılmak üzere geçici görev yolluğu avansı verilir.”

MADDE 7 – Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanan ve Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2011

27866