7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29260

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA

BEDELLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA

ÖDENECEK BÖLÜMÜ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2015/1)

MADDE 1 – (1) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 2015 yılında yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 4/12/2014 tarihli ve 2014/04 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

 

2015 Yılında Uygulanacak Bedeller

Yetki Belgesi Bedeli (Üniversiteler ve meslek odaları)

(Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

14.000 TL

Yetki Belgesi Bedeli (Üniversiteler ve meslek odaları)

(Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

6.000 TL

Yetki Belgesi Bedeli (Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri)

(Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

14.000 TL

Yetki Belgesi Bedeli (Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri)

(Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

6.000 TL

Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli

50 TL

Enerji yöneticisi sertifikası için Şirketlerin yetki belgesi aldıkları

kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel

%10 (5 TL)

 

MADDE 2 – (1) 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (No: 2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.