7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29260

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Teftiş sonuçlarını bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bir rapor ile ilgili makamlara bildirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Yıllık genel teftiş programlarına göre işyerlerinde işin yürütümü veya iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan genel teftişler sonucu düzenlenen raporlardır.

(2) Genel teftiş raporları; bir önceki teftiş raporuna yapılan işlemler ile teftişi yapılan dönemin personel, mali, sigorta ve tabldot işlemlerinde tenkidi gerektiren hususları içerecek şekilde düzenlenir. Müfettişler, genel teftiş raporlarını dört suret hazırlar;

a) Bir sureti, müfettişlerin dosyasında saklanır.

b) İki sureti işyerinin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

c) Bir sureti MSB Personel Başkanlığına gönderilir.

(3) Sigorta konularını kapsayan teftiş raporları beş suret hazırlanır;

a) Bir sureti müfettişin dosyasında saklanır.

b) İki sureti işyerinin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

c) Bir sureti ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilir.

ç) Bir sureti de MSB Personel Başkanlığına gönderilir.

(4) Genel teftiş raporlarında yer alması gereken hususlar, düzenlenmesi gereken esaslar ile eklere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönergede ayrıntılı olarak belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel teftiş raporları dört suret halinde tanzim edilir. Soruşturma tutanakları, ilgili ifadeler ile diğer evraklar anılan raporların asıl suretine eklenir.

a) Hazırlanan raporlardan bir sureti ilgili işyerinin dosyasında muhafaza edilir.

b) Soruşturmanın derinliğine yapılması gerektiği değerlendirilmekte ise, yetkilerine göre MSB Teftiş Dairesi Başkanlığına gereği yapılmak üzere bir suret gönderilir.

c) Hukukî ve cezai sorumluluğu gerektiren hallerde, kanunî işlem yapılmak üzere ilgili işyerinin bağlı olduğu Komutanlığa bir suret gönderilir.

ç) Bir sureti MSB Personel Başkanlığına gönderilir.

d) MSB Teftiş Dairesi Başkanlığı veya işyerinin bağlı olduğu komutanlıklar, soruşturma veya mahkeme sonucunu MSB Personel Başkanlığına bildirirler.

e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talep edilmesi durumunda bir sureti de ilgili bakanlığa gönderilir.

f) Müracaatçı veya şikâyetçiye kendisini ilgilendirdiği ölçüde mevzuat hükümlerine göre yapılan işlem hakkında bilgi verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Raporlar, işyeri teftişinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde Başkanlıkça ilgili makamlara yazı ile gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Dairesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2011

28144

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2014

29146