6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2014 tarihli ve 28977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Enstitüde en az altı ay çalışmış olmak”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Enstitüde en az altı ay çalışmış olmak”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde Enstitü resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilir.”

“(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi, “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan personelin, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanına göre, duyurulan boş kadro sayısı dikkate alınarak en geç otuz gün içinde ataması yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2014

28977