6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2015/7200

Ekli “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/1/2015 tarihli ve 337 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

    Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                                        N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                             N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                              M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                    L. ELVAN

                                                                     Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN

GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE

YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamında gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınmasına, sorumluluklara ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Uygun görüş alınması açısından; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşları,

b) Sorumluluklar ve uygulanacak yaptırımlar açısından; 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu idarelerinden, anılan Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi yapan idareleri,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Kamu idaresi: Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarını,

b) Uygun görüş kapsamında ihaleye çıkılabilecek işler: Yardımcı işler ile 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen işleri,

c) Yardımcı işler: 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine göre belirlenen işleri,

ifade eder.

Uygun görüş alınmasına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;

a) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarca Maliye Bakanlığından,

b) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarınca Hazine Müsteşarlığından,

c) 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlarca Özelleştirme İdaresi Başkanlığından,

uygun görüş alınması zorunludur.

(2) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine göre belirlenen yardımcı işlere ilişkin hizmet alımlarından niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işler için uygun görüş şartı aranmaz.

(3) Uygun görüş vermeye yetkili idareler, uygun görüş verme yetkilerini gerektiğinde her bir idare veya kapsamdaki tüm idareler için veya hizmet türleri itibarıyla genel uygun görüş verme şeklinde de kullanabilir.

(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerde yapılacak ihalenin verilen görüşe uygunluğunun kontrolü malî hizmetler birimleri tarafından, 5018 sayılı Kanun kapsamı dışında olan kamu idarelerinde, kurumun en yetkili organınca görevlendirilecek birim tarafından yerine getirilir.

Sorumluluk ve yaptırımlar

MADDE 6 – (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâllerde ihaleye çıkılamaz.

(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işler hariç, bu Yönetmelik kapsamında uygun görüş alınması gereken işler için kamu idarelerince uygun görüş alınmadan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılamaz.

(3) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez.

(4) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylem yapılamaz.

(5) 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

(6) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen kurallara aykırı olarak işlem ve eylem yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere idarelerce, her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(7) Beşinci fıkrada öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere idarelerce, her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(8) Bu maddede belirtilen idari para cezalarına ilişkin olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.