4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DENİZCİLİK YAKITLARINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME

TEBLİĞİ (İHRAKİYE SERİ NO: 2)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.