4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

OTOBİODİZEL’E İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(AKARYAKIT SERİ NO: 18)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 18) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.