4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YAKITBİODİZEL’İN ÜRETİMİ, YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN

TEMİNİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME

TEBLİĞİ (AKARYAKIT SERİ NO: 3)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.