4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1206.00.91.00.19

Diğerleri

675

1206.00.99.00.19

Diğerleri

675

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

675

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.400

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.