4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN

İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.