3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/144

Konu           :   Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi

                         43264 ada 9 no.lu parsel

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2014 tarih ve 7733 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 4.649,00 m² yüzölçümlü 43264 ada 9 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (E: 1.00; Y ençok: 10 kat)” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.