3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/142

Konu           :   Kastamonu ili, Merkez ilçesi, İnönü Mahallesi,

                         1016 ada, 282 no.lu parseldeki 7.709,17 m²

                         yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 5/12/2014 tarihli ve 8381 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Kastamonu ili, Merkez ilçesi, İnönü Mahallesi, 1016 ada, 282 no.lu parseldeki 7.709,17 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 3.500.000.- TL (Üçmilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa GÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa GÜN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 3.485.000.- TL (Üçmilyondörtyüzseksenbeşbintürklirası) bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ergün Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ergün Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararının onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.