3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/141

Konu           :   Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi,

                         5534 ada, 4 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 16/10/2014 tarih ve 7188 sayılı yazısına istinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 5534 ada, 4 no.lu parseldeki 9.206,62 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar durumu ile üzerindeki binalarla birlikte, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 22.200.000 (Yirmiikimilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.